Kontakt

Fakturačné údaje

Rugged s.r.o.
Hlinická 1154/23
907 01 Myjava

IČO: 48 049 930
DIČ: 2120044949

Milan KOPAS

Zakladateľ, technické zabezpečenie, trať
+421 911 182 844


Všeobecné obchodné podmienky

Online predaj vstupeniek (štartovné lístky) na športové podujatie.

Rugged s.r.o., Hlinícka 1154/23, 907 01 Myjava, IČO: 47569646, (ďalej aj “Organizátor podujatia “) vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „VOP“) pre vymedzenie právnych vzťahov medzi jednotlivými majiteľmi kúpených vstupeniek a Organizátorom podujatia.

Definícia pojmov

 • Majiteľ VstupenkyMajiteľ vstupenky je osoba, ktorá si zakúpila Vstupenku priamo prostredníctvom Online predajnej služby na internetovej stránke www.rugged.sk.
 • Online predajná službaOnline predajná služba predstavuje samostatný predajný elektronický spôsob objednávania, predaja a následne distribúcie elektronických Vstupeniek na dané podujatie, a to prostredníctvom predajného systému Inviton.sk.
 • PodujatiePodujatie predstavuje verejnú spoločenskú akciu športového charakteru, ktorá sa koná na území Slovenskej republiky a na ktorú sa prostredníctvom Online predajnej služby predávajú vstupenky a ktoré organizuje, alebo usporadúva Organizátor podujatia.
 • Organizátor podujatia (Usporiadateľ)Organizátor podujatia predstavuje subjekt, organizáciu alebo zariadenie, ktoré usporadúva, prevádzkuje, alebo organizuje podujatie.
 • VstupenkaVstupenka je potvrdenie, ktoré umožňuje jej majiteľovi za jednorazový poplatok vstup na podujatie, na ktoré bola zakúpená. Vstupenku je možné použiť a je platná len na podujatie, na ktoré bola zakúpená. V žiadnom prípade nie je možné jej použitie na vstup na iné podujatie. Aktuálne ceny vstupeniek sú uverejnené na internetovej stránke www.rugged.sk
 • Druh VstupenkyDruh vstupenky je elektronický. Vstupenka je vydávaná v elektronickej podobe. Vstupenka je doručená jej majiteľovi na e-mailovú adresu zadanú pri registrácií a zároveň je uložená na www.rugged.sk a prístupná majiteľovi po prihlásení sa do Online predajnej služby Inviton.sk.

Úvodné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky upravujú používanie Online predajnej služby a určujú zmluvné vzťahy medzi Organizátorom podujatia a majiteľmi vstupeniek.

 • Organizátor podujatia uskutočňuje a zabezpečuje predaj vstupeniek na podujatia a zároveň prijíma od záujemcov finančné prostriedky presne zodpovedajúce kúpnej cene vstupeniek. Prostredníctvom zaplatenia ceny vstupenky na webovej stránke www.rugged.sk vstupuje majiteľ vstupenky do právneho vzťahu priamo s Organizátorom podujatia.
 • Všetky informácie ohľadne zmien, alebo zrušení samotného podujatia budú uverejnené na www.rugged.sk. Zodpovednosť za zverejnenie zmien, alebo zrušenia podujatia má na starosti Organizátor podujatia.

Objednanie a platba za Vstupenky

 • Vstupenky je možné zakúpiť priamo cez Online predajnú službu, ktorá sa nachádza na internetovej stránke na doméne www.rugged.sk, alebo najneskôr v deň konania podujatia priamo na mieste podujatia a to najneskôr 1 hodinu pred začatím Podujatia.
 • Platbu za Vstupenky objednané prostredníctvom Online predajnej služby je možné uskutočniť len bankovým prevodom.
 • Zákazník nie je obmedzený maximálnym počtom vstupeniek, ktoré môže na dané športové podujatie zakúpiť.

Práva a povinnosti majiteľa vstupenky

 • Zakúpením vstupenky na dané podujatie prostredníctvom Online predajnej služby vstupuje majiteľ vstupenky do zmluvného vzťahu s Organizátorom podujatia.
 • Na základe zakúpenej vstupenky majiteľovi vstupenky vzniká právo použiť ju na vstup na Podujatie, na ktoré bola zakúpená a len k účelom, ku ktorým je určená.
 • Majiteľ Vstupenky je povinný na vyzvanie Organizátora podujatia, alebo ním poverených osôb, predložiť platný preukaz totožnosti.
 • Majiteľ Vstupenky je rovnako povinný skontrolovať si Vstupenku a údaje na nej ihneď po jej obdržaní (zaslanie priamo na e-mail, alebo prijatie v užívateľskom rozhraní systému).

Možnosť vrátenia zakúpenej vstupenky

 • Majiteľ vstupenky má právo do 14 pracovných dní odo dňa jej zakúpenia odstúpiť od zmluvy a vrátiť vstupenku bez udania dôvodu v zmysle § 12 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji. V prípade odstúpenia od zmluvy Organizátor podujatia vráti majiteľovi vstupenky cenu vstupenky do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.
 • V prípade nevyužitia zakúpenej vstupenky majiteľom, nie je možné od organizátora požadovať vrátenie už zaplateného poplatku za štartovné.
 • Informácie ohľadne postupu vrátenia ceny vstupenky v prípade zrušenia podujatia budú poskytnuté a zverejnené organizátorom na webovej stránke www.rugged.sk

Ochrana Osobných Údajov

 • Majiteľ vstupenky jej zakúpením v zmysle § 11 a § 12 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov udeľuje Organizátorovi podujatia súhlas na získanie a spracovanie jeho osobných údajov na účely dokumentácie činnosti organizátora podujatia a na účely správy jednotlivých záväzkovo-právnych vzťahov medzi majiteľmi vstupeniek a organizátorom podujatia v súvislosti s kúpou a predajom vstupeniek na konkrétne športové podujatie.
 • Organizátor podujatia získava a spracúva osobné údaje jednotlivých majiteľov vstupeniek v súlade s § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, a to v rozsahu meno, priezvisko, rok narodenia, krajina pôvodu, telefónny, alebo e-mailový kontakt na vyššie uvedené účely v predchádzajúcom bode. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.
 • Organizátor podujatia sa v zmysle § 19 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov zaväzuje, že všetky získané osobné údaje jednotlivých majiteľov vstupeniek bude chrániť pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmkoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.
 • Organizátor podujatia sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o získaných osobných údajoch v zmysle § 22 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Konečné ustanovenie

 • Majiteľ vstupenky vyjadruje jej zakúpením súhlas s týmito Všeobecnými Obchodnými Podmienkami.

 

V Myjave, dňa 01.12.2017
Rugged s.r.o.


REVERZ – Vyhlásenie o právnej zodpovednosti pri ujme na zdraví a o využití autorských práv

 

  1. Svojim podpisom na tomto dokumente beriem na vedomie, že akákoľvek účasť mojej osoby na preteku RuggedRace a jemu podobných akciách môže byť životu nebezpečná a ďalej som si vedomý toho, že v súvislosti s pretekom RuggedRace, ktorého sa zúčastňujem hrozí mojej osobe nebezpečenstvo vážneho zranenia/ či smrti, resp. ďalšie iné závažné následky, akými môžu byť napr. : (i) utopenie, (ii) podvrtnutie, vykĺbenie končatín, (iii) preťaženie, (iv) zlomeniny, (v) teplé a chladné zranenia, (vi) zranenia na vozidlách, (vii) uhryznutie a uštipnutie hmyzom a iných zvierat, (viii) kontakt s jedovatými rastlinami, (ix) iné fyzické zranenia, (x) psychické traumy (xi) ďalšie nehody, ktoré môžu nastať následkom disciplín absolvovaných v rámci preteku RuggedRace a (xii) potenciálne trvalé ochrnutie alebo smrť.

 

  1. Aj keď pravidlá súťaže, technické zabezpečenie trate a osobná disciplína každého súťažiaceho môže znížiť riziko nehody, riziko vážneho zranenia stále je a existuje, s čím som riadne oboznámený a prejavujem súhlas s vyššie uvedenými rizikami. Ďalej som si vedomý toho, že mi v súvislosti s mojou účasťou na tomto preteku hrozí nebezpečenstvo vzniku vážnej ujmy na zdraví, resp. smrti aj pri jednotlivých prekážkach na trati, ktoré sa môžu za určitých nepredvídateľných okolností uvoľniť, povoliť, následkom čoho môže dôjsť k vzniku vážnej ujmy na zdraví, resp. smrti mojej osoby, čoho som si plne vedomý a na znak súhlasu s týmito rizikami podpisujem toto vyhlásenie. Súhlasím so všetkými rizikami trate, známymi či neznámymi, aj keby nastali v dôsledku nedbanlivosti organizátorov súťaže.

 

  1. Zároveň vyhlasujem, že ak uvidím nezvyčajné alebo určité riziko/nebezpečenstvo pri účasti mojej osoby na tejto akcii, osobne vynaložím čo najväčšie úsilie na to, aby som ďalej nesúťažil a upozornil organizátorov na možné riziko nebezpečenstva trate.

 

  1. Ja, sám za seba, za mojich dedičov, príbuzných, a vykonávateľov môjho závetu sa týmto výslovne vzdávam všetkých mojich záväzkov, pohľadávok, podania akýchkoľvek žalôb alebo vymáhania akýchkoľvek škôd voči organizátorom preteku RuggedRace, ako i ďalším osobám, ktoré majú súvis s pretekom ako sú sponzori, promotéri, a ich zástupcovia, nástupcovia ako i voči všetkým ďalším osobám, ktoré sa nejakým spôsobom podieľali na tejto udalosti, keďže tieto nároky mi môžu proti nim vyplývať súvislosti s mojou účasťou na tejto akcii, s čím som plne uzrozumený.

 

  1. Svojim podpisom na tomto dokumente zároveň potvrdzujem, že mám viac ako 18 rokov, netrpím žiadnou chorobou, neutrpel som žiaden úraz a ani nie som postihnutý na žiadnu duševnú alebo inú poruchu, ktoré by mohli nejakým spôsobom obmedziť moju účasť na preteku RuggedRace. Svojim podpisom potvrdzujem, že som fyzicky zdatný (trénovaný) zdolať prekážky, ktoré sa budú nachádzať na trati preteku RuggedRace, som dostatočne skúsený ich zdolať.

 

  1. Moja účasť na preteku RuggedRace je dobrovoľná. Svojim podpisom potvrdzujem, že mám riadne uzatvorené zdravotné poistenie v prípade akéhokoľvek úrazu mojej osoby v súvislosti s pretekom RuggedRace.

 

  1. Dávam výslovný súhlas s prvou pomocou a lekárskym ošetrením mojej osoby, ak dôjde k zraneniu alebo poraneniu mojej osoby na tejto akcii.

 

  1. Som si ďalej vedomý tej skutočnosti, že organizátori preteku majú právo odložiť, zrušiť alebo zmeniť akciu kvôli počasiu alebo i z iných príčin, ktoré nemôžu kontrolovať alebo ktorá môže ovplyvniť zdravie a bezpečnosť účastníkov.

 

 1. Týmto udeľujem svoj výslovný súhlas pre vyššie uvedené osoby, ktoré budú riadiť predmetnú udalosť, aby mohli využiť všetky fotografie, videonahrávky, filmy, obrázky a zvukové nahrávky, alebo akýkoľvek iný zvukový alebo obrazový záznam z tejto udalosti na ich ďalšie šírenie všetkými dostupnými médiami na akýkoľvek účel bez obmedzenia, bez náhrady a bez nároku na akékoľvek autorské práva. Beriem na vedomie, že vyššie uvedené osoby uvedené v tomto vyhlásení majúce na starosti prípravu a zabezpečenie preteku RuggedRace a ich zástupcovia majú neobmedzené právo na celom svete využívať, zverejňovať, publikovať, vysielať alebo inak šíriť vyobrazenie alebo informácie o mojej osobe v súvislosti s konaním a propagáciou preteku RuggedRace a taktiež súhlasím s tým, aby moja podobizeň, resp. údaje, ktoré som poskytol organizátorom preteku sa mohla objaviť v televízii, na internete, a vo všetkých tlačených materiáloch a v inom formáte alebo na inom médiu (vrátane elektronických médií), bez akejkoľvek náhrady mojej osobe, bez akéhokoľvek finančného plnenia. Zároveň svojim podpisom na tomto dokumente sa výslovne vzdávam podania akýchkoľvek žalôb alebo vymáhania akýchkoľvek škôd voči usporiadateľom preteku RuggedRace, ako i ďalším osobám, ktoré majú súvis s pretekom ako sú sponzori, promotéri, a ich zástupcovia, nástupcovia ako i voči všetkým ďalším osobám, ktoré sa nejakým spôsobom podieľali na tejto udalosti, keďže tieto nároky mi môžu proti nim vyplývať súvislosti s mojou účasťou na tejto akcii, konkrétne v súvislosti s využitím mojich autorských práv uvedenými osobami.

TOTO VYHLÁSENIE O PRÁVNEJ ZODPOVEDNOSTI PRI UJME NA ZDRAVÍ A VYUŽITÍ AUTORSKÝCH PRÁV SOM SI RIADNE PREČÍTAL A ROZUMIEM JEHO OBSAHU