Kontakt

Fakturačné údaje

Rugged s.r.o.
Hlinická 1154/23
907 01 Myjava

IČO: 48 049 930
DIČ: 2120044949

Milan KOPAS

Zakladateľ, technické zabezpečenie, trať
+421 917 048 483


Všeobecné obchodné podmienky

Online predaj vstupeniek (štartovné lístky) na športové podujatie.

Rugged s.r.o., Hlinícka 1154/23, 907 01 Myjava, IČO: 47569646, (ďalej aj “Organizátor podujatia “) vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „VOP“) pre vymedzenie právnych vzťahov medzi jednotlivými majiteľmi kúpených vstupeniek a Organizátorom podujatia.

Definícia pojmov

 • Majiteľ Vstupenky je osoba, ktorá si zakúpila Vstupenku priamo prostredníctvom Online predajnej služby na internetovej stránke www.rugged.sk.
 • Online predajná služba predstavuje samostatný predajný elektronický spôsob objednávania, predaja a následne distribúcie elektronických Vstupeniek na dané podujatie, a to prostredníctvom predajného systému Inviton.sk.
 • Podujatie predstavuje verejnú spoločenskú akciu športového charakteru, ktorá sa koná na území Slovenskej republiky a na ktorú sa prostredníctvom Online predajnej služby predávajú vstupenky a ktoré organizuje, alebo usporadúva Organizátor podujatia.
 • Organizátor podujatia (Usporiadateľ) predstavuje subjekt, organizáciu alebo zariadenie, ktoré usporadúva, prevádzkuje, alebo organizuje podujatie.
 • Vstupenka je potvrdenie, ktoré umožňuje jej majiteľovi za jednorazový poplatok vstup na podujatie, na ktoré bola zakúpená. Vstupenku je možné použiť a je platná len na podujatie, na ktoré bola zakúpená. V žiadnom prípade nie je možné jej použitie na vstup na iné podujatie. Aktuálne ceny vstupeniek sú uverejnené na internetovej stránke www.rugged.sk
 • Druh Vstupenky je elektronický. Vstupenka je vydávaná v elektronickej podobe. Vstupenka je doručená jej majiteľovi na e-mailovú adresu zadanú pri registrácií a zároveň je uložená na www.rugged.sk a prístupná majiteľovi po prihlásení sa do Online predajnej služby Inviton.sk.

Úvodné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky upravujú používanie Online predajnej služby a určujú zmluvné vzťahy medzi Organizátorom podujatia a majiteľmi vstupeniek.

 • Organizátor podujatia uskutočňuje a zabezpečuje predaj vstupeniek na podujatia a zároveň prijíma od záujemcov finančné prostriedky presne zodpovedajúce kúpnej cene vstupeniek. Prostredníctvom zaplatenia ceny vstupenky na webovej stránke www.rugged.sk vstupuje majiteľ vstupenky do právneho vzťahu priamo s Organizátorom podujatia.
 • Všetky informácie ohľadne zmien, alebo zrušení samotného podujatia budú uverejnené na www.rugged.sk. Zodpovednosť za zverejnenie zmien, alebo zrušenia podujatia má na starosti Organizátor podujatia.

Objednanie a platba za Vstupenky

 • Vstupenky je možné zakúpiť priamo cez Online predajnú službu, ktorá sa nachádza na internetovej stránke na doméne www.rugged.sk, alebo najneskôr v deň konania podujatia priamo na mieste podujatia a to najneskôr 1 hodinu pred začatím Podujatia.
 • Platbu za Vstupenky objednané prostredníctvom Online predajnej služby je možné uskutočniť len bankovým prevodom.
 • Zákazník nie je obmedzený maximálnym počtom vstupeniek, ktoré môže na dané športové podujatie zakúpiť.

Práva a povinnosti majiteľa vstupenky

 • Zakúpením vstupenky na dané podujatie prostredníctvom Online predajnej služby vstupuje majiteľ vstupenky do zmluvného vzťahu s Organizátorom podujatia.
 • Na základe zakúpenej vstupenky majiteľovi vstupenky vzniká právo použiť ju na vstup na Podujatie, na ktoré bola zakúpená a len k účelom, ku ktorým je určená.
 • Majiteľ Vstupenky je povinný na vyzvanie Organizátora podujatia, alebo ním poverených osôb, predložiť platný preukaz totožnosti.
 • Majiteľ Vstupenky je rovnako povinný skontrolovať si Vstupenku a údaje na nej ihneď po jej obdržaní (zaslanie priamo na e-mail, alebo prijatie v užívateľskom rozhraní systému).

Možnosť vrátenia zakúpenej vstupenky

 • Majiteľ vstupenky má právo do 14 pracovných dní odo dňa jej zakúpenia odstúpiť od zmluvy a vrátiť vstupenku bez udania dôvodu v zmysle § 12 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji. V prípade odstúpenia od zmluvy Organizátor podujatia vráti majiteľovi vstupenky cenu vstupenky do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.
 • V prípade nevyužitia zakúpenej vstupenky majiteľom, nie je možné od organizátora požadovať vrátenie už zaplateného poplatku za štartovné.
 • Informácie ohľadne postupu vrátenia ceny vstupenky v prípade zrušenia podujatia budú poskytnuté a zverejnené organizátorom na webovej stránke www.rugged.sk

Ochrana Osobných Údajov

 • Majiteľ vstupenky jej zakúpením v zmysle § 11 a § 12 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov udeľuje Organizátorovi podujatia súhlas na získanie a spracovanie jeho osobných údajov na účely dokumentácie činnosti organizátora podujatia a na účely správy jednotlivých záväzkovo-právnych vzťahov medzi majiteľmi vstupeniek a organizátorom podujatia v súvislosti s kúpou a predajom vstupeniek na konkrétne športové podujatie.
 • Organizátor podujatia získava a spracúva osobné údaje jednotlivých majiteľov vstupeniek v súlade s § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, a to v rozsahu meno, priezvisko, rok narodenia, krajina pôvodu, telefónny, alebo e-mailový kontakt na vyššie uvedené účely v predchádzajúcom bode. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.
 • Organizátor podujatia sa v zmysle § 19 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov zaväzuje, že všetky získané osobné údaje jednotlivých majiteľov vstupeniek bude chrániť pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmkoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.
 • Organizátor podujatia sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o získaných osobných údajoch v zmysle § 22 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Konečné ustanovenie

 • Majiteľ vstupenky vyjadruje jej zakúpením súhlas s týmito Všeobecnými Obchodnými Podmienkami.